Dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonujemy na zlecenie samorządów projekty aktów prawa miejscowego takie jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne dokumenty związane z gospodarką przestrzenną, w tym: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, opracowania ekofizjograficzne, analizy uzasadniające podejmowanie procedur planistycznych, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin oraz operaty uzdrowiskowe.
Podejmujemy również współpracę przy Strategiach Rozwoju Gmin oraz Powiatów, Lokalnych Programach Rewitalizacji, Programach Rozwoju Lokalnego i opracowaniach z zakresu ochrony środowiska.


Dla przedsiębiorstw i inwestorów indywidualnych

Świadczymy usługi mające na celu wspieranie przedsiębiorstw i inwestorów indywidualnych w rozwoju ich działalności, w szczególności rozwoju związanego z lokalizacją oraz podejmowaniem działań na rynku nieruchomości. Naszym klientom dostarczamy kompleksowe usługi związane z projektowaniem oraz analizowaniem możliwości lokalizacyjnych. Wspieramy ich przy wyborze optymalnego miejsca dla ich inwestycji. Badamy wszystkie aspekty formalno-prawne i środowiskowe związane przedsięwzięciem budowlanym.
Obsługujemy podmioty gospodarcze w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości zarówno w całym procesie inwestycyjnym jak i w jego poszczególnych elementach.

W szczególności proponujemy współpracę w zakresie:
• wykonywania baz danych przestrzennych GIS dotyczących Państwa nieruchomości, ich otoczenia oraz uwarunkowań formalno-
   prawnych związanych z planowaniem przestrzennym,
• prowadzenia monitoringu zmian w dokumentach planistycznych (miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
   i Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) gmin na obszarach, których znajdują się Państwa
   nieruchomości,
• przygotowywania wniosków i uwag do projektów Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, w których znajdują się Państwa nieruchomości,
• wykonywania opinii i ekspertyz dotyczących dokumentów planistycznych,
• wykonywania raportów dotyczących uwarunkowań planistycznych związanych z obrotem nieruchomościami,
• szkoleń z zakresu planowania przestrzennego dla jednostek administracji samorządu terytorialnego, podmiotów komercyjnych
   i osób fizycznych.


GIS I CAD

Powierzone zadania realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych takich jak GIS i CAD
System Informacji Geograficznej (GIS, z ang. Geographic Information System) to system informatyczny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z najważniejszych funkcji jest wspomaganie podejmowania decyzji.
Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD - z ang. Computer Aided Design) czyli projektowanie za pomocą komputera, to stosowanie w pracy zaawansowanych programów komputerowych, takich jak na przykład AutoCAD, zamiast deski kreślarskiej. Programy CAD umożliwiają stworzenie wirtualnych modeli obiektów dwu i trójwymiarowych w skali 1:1 co dalej pozwala na precyzyjne ich obrabianie w dowolnym pomniejszeniu lub powiększeniu.
Świadczymy usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów informacji przestrzennej przy wykonywaniu powierzonych nam zadań oraz prowadzimy doradztwo w zakresie interaktywnej prezentacji danych przestrzennych. Pomagamy również przy przetwarzaniu analogowych danych takich jak rysunki, mapy, tabele i zbiory informacji w komputerowe bazy danych związane z lokalizacją przestrzenną.